Pravila in pogoji

Pravila in pogoji nagradne igre
‘Postani Alpski super junak’

1. Splošne določbe 

Organizator nagradne igre ‘Postani Alpski super junak’ (v nadaljevanju: nagradna igra) je družba Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: LM). Namen nagradne igre je promocija Facebook strani Alpsko, promocija spletne strani alpskisuperjunaki.si in promocija izdelkov Ljubljanskih mlekarn. Nagradna igra se bo izvajala v obdobju od 27. 1. do 22. 2. 2022 (zaključek ob 23.59). Izvajalca nagradne igre za organizatorja sta družbi Sport Media Focus d.o.o. (Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana) in Klepetalni robot d.o.o. (Ulica Pavle Jeromnove 5A, 1000 Ljubljana).

Nagradna igra ni v povezavi z družbenim omrežjem Facebook in ni sponzorirana, podprta ali organizirana s strani družbenega omrežja Facebook. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni družbeno omrežje Facebook, ampak organizator in izvajalca.

2. Predstavitev nagradne igre in način sodelovanja

V nagradni igri “Postani Alpski super junak” na spletnem mestu alpskisuperjunaki.si, uporabnik najprej pritisne na gumb “Začni” in vstopi v spletni konfigurator na spletnem mestu https://alpskisuperjunaki.si/ustvari-avatarja/. S pritiskom na fotografijo oz. gumb “Izberi” najprej izbere enega od dveh likov (ženska oz. moška različica) ter prične z ustvarjanjem lastnega avatarja, ki ga lahko oblikuje v nekaj enostavnih korakih, in sicer tako, da izbere obraz (polt), usta, oči, obrvi, pričesko oz. lase, brke ali brado (pri moški različici), dodatke, oblačila ter ozadje. S klikom na gumb “Zaključi urejanje” vstopi v naslednji korak, kjer izpolni obrazec (vnese svoj elektronski naslov) ter odkljuka, da se strinja s pravili in pogoji nagradne igre, s klikom na puščico nazaj (←) se lahko vrne na prejšnji korak. S klikom na gumb “Pošlji”, uporabnik sodeluje v nagradni igri, hkrati pa vstopi v zadnji korak, kjer si lahko s klikom na gumb “Prenesi” tudi prenese oz. shrani ustvarjenega avatarja na svojo napravo – računalnik, telefon oziroma tablični računalnik.

V primeru, da uporabnik obrazca ne izpolni v celoti oziroma ustrezno, kot je navedeno zgoraj, v nagradni igri ne sodeluje. Nagrajenci bodo objavljeni na spletnem mestu https://alpskisuperjunaki.si/nagrajenci-2022/, in sicer v roku 14 dni po opravljenem žrebu, ki bo opravljen 24. 2. 2022. O prevzemu nagrad bodo vsi nagrajenci obveščeni preko e-pošte, ki so jo zapisali v nagradnem obrazcu, kot je zapisano zgoraj.

Seznam vseh ustvarjenih avatarjev uporabnikov bo objavljen na https://alpskisuperjunaki.si/vasi-avatarji/, ki se bo osveževal sproti, in sicer s skupno številko ustvarjenih avatarjev ter fotografijo oz. foto galerijo posameznih avatarjev.

3. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila in pogoje nagradne igre. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki. V primeru, da se izkaže, da je sodelujoča oseba neresnična ali namišljena, si organizator pridržuje pravico, da takšnega udeleženca izključi iz nagradne igre. V primeru, da je sodelujoča oseba na kakršenkoli način zlorabila nagradno igro ali za to obstaja samo sum, si organizator pridržuje pravico, da takšno osebo izloči iz nagradne igre. Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta ipd.). Ob navedbi nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova) si organizator pridržuje pravico, da udeleženca izključi iz nagradne igre. Zaposleni pri organizatorju in izvajalcu nagradne igre ali osebe, ki so kakorkoli povezane s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok) v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Posamezni udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri večkrat, vendar se za sodelovanje v nagradni igri šteje le en (1) vnos (ustvarjen avatar in ustrezno izpolnjen obrazec, kot je navedeno zgoraj), medtem ko se ostali vnosi za sodelovanje v nagradni igri ne upoštevajo.

Kljub temu bodo vsi avatarji – tudi tisti, ki v nagradni igri ne sodelujejo zaradi zgoraj navedenih razlogov, objavljeni na spletnem mestu https://alpskisuperjunaki.si/vasi-avatarji/.

4. Nagrade in določitev nagrajencev 

Po koncu nagradne igre bo naključno izžrebanih 100 nagrajencev, ki bodo prejeli po en (1) nagradni paket. Nagrade so sledeče:

1. nagrada: paket Alpsko mleko Foksi (0.2 l, 24 kom) in plišasta igrača Foksi (velika)
2. nagrada: paket Alpsko mleko Foksi (0.2 l, 24 kom) in plišasta igrača Foksi (mala)
3. nagrada: paket Alpsko mleko Foksi (0.2 l, 24 kom) in plišasta igrača Foksi (mala)
4. nagrada: paket Alpsko mleko Foksi (0.2 l, 24 kom) in Foksi slikanica
5. nagrada: paket Alpsko mleko Foksi (0.2 l, 24 kom) in Foksi slikanica
6. nagrada: paket Alpsko mleko Foksi (0.2 l, 24 kom) in Foksi zvezek
7. nagrada: paket Alpsko mleko Foksi (0.2 l, 24 kom) in Foksi zvezek
8. nagrada: paket Alpsko mleko Foksi (0.2 l, 24 kom) in komplet dveh pogrinjkov Alpskih super junakov
9. nagrada: paket Alpsko mleko Foksi (0.2 l, 24 kom) in komplet dveh pogrinjkov Alpskih super junakov
10. nagrada: paket Alpsko mleko Foksi (0.2 l, 24 kom) in komplet dveh pogrinjkov Alpskih super junakov
11. – 100. nagrada: komplet štirih pogrinjkov Alpskih super junakov

Žrebanje bo potekalo elektronsko, in sicer po zaključku nagradne igre, 24. 2. 2022. Rezultat bo dokončen in pritožbe zoper njega ne bodo možne.

Razglasitev vseh nagrajencev bo objavljena na spletni strani alpskisuperjunaki.si oz. na spletnem mestu https://alpskisuperjunaki.si/nagrajenci-2022/, in sicer v roku 14 dni po opravljenem žrebu. O prevzemu nagrad bodo vsi nagrajenci obveščeni preko e-pošte, ki so jo zapisali v nagradnem obrazcu.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar.

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v 6. členu teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

5. Podeljevanje nagrad in obveščanje nagrajencev 

Nagrajenci bodo o nagradi in pogojih prevzema nagrade obveščeni na podlagi elektronskega naslova, ki ga bodo posredovali v nagradnem obrazcu. Uporabnik s sodelovanjem v nagradni igri daje svoje soglasje k objavi imena in priimka med nagrajenci. Organizator si pridržuje pravico, da objavi ime in priimek nagrajencev na zidu Facebook profila Alpsko in na spletni strani alpskisuperjunaki.si.

6. Prevzem nagrade 

Nagrajenci morajo organizatorju sporočiti osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčna številka) za prevzem nagrade. Osebe, mlajše od 18 let, morajo za podelitev nagrade organizatorju predložiti tudi lastnoročno podpisano pisno soglasje staršev ali svojih zakonitih zastopnikov. Organizator bo nagrajence o načinu prevzema nagrad obvestil po elektronski pošti.

Pakete Foksi Alpskega mleka bodo nagrajenci prevzeli v diskontu Ljubljanskih mlekarn v Ljubljani ali Mariboru. Ostale nagrade bodo poslane po pošti, in sicer v roku najkasneje 30 dni po pošti na naslov, ki ga bo nagrajenec preko elektronske pošte posredoval organizatorju.

Nagrajenec do nagrade ni upravičen v primeru, če:
– nagrade ne prevzame v roku 15 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade;
– s prejemom nagrade ne soglaša;
– organizatorju ne posreduje zahtevanih podatkov preko elektronske pošte v roku petih (5) delovnih dni od prejema le-te oziroma mu ne poda vseh zahtevanih soglasij oziroma organizatorju posreduje napačne podatke;
– krši pričujoča pravila.

V vseh zgoraj navedenih primerih se nagrada ne podeli.

7. Varstvo podatkov 

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalca, uporabljajo za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov, davčno številko) obdeluje:
– za namen objave nagrajencev,
– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;
– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (morebitna odmera in plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani do 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Letališka 33 Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcema nagradne igre, s katerima je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, in po potrebi davčnim organom.

Sodelujoči v nagradni igri izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka, na Facebook profilu Alpsko in na spletni strani alpskisuperjunaki.si in tudi v morebitnih drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

8. Odgovornosti organizatorja in izvajalca 

Organizator in izvajalec ne prevzemata odgovornosti za:
– nedelovanje spletne strani ter podstrani na spletnem mestu alpskisuperjunaki.si,
– nedelovanje spletne strani https://alpskisuperjunaki.si/ustvari-avatarja/
– nedelovanje oz. pomanjkljivo delovanje spletnih brskalnikov (Explorer/Edge, Chrome, Firefox, Safari, Facebook/Instagram webview itd.),
– nedelovanje oz. pomanjkljivo delovanje mobilnih brskalnikov oz. operacijskih sistemov (Android, iOS itd..),
– nedelovanje družbenega omrežja Facebook,
– nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,
– nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
– kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
– kakršne koli posledice koriščenja nagrad.

9. Končne določbe 

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli sodelovati in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

Pravila pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani alpskisuperjunaki.si.

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi oz. preklica nagradne igre, izbire ali sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave, vzroki na strani javnost ali kateri drugi nepredvideni vzroki oz. dejavniki. O vseh spremembah in novostih izbora bo organizator sodelujoče obveščal preko družbenega omrežja Facebook profila Alpsko oz. spletne strani alpskisuperjunaki.si.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

V Ljubljani, 26. januar 2022

Piškotki

Kaj so piškotki?

Piškotki so male besedilne datoteke, v katere se zapišejo podatki o obisku spletne strani.

Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je bolj učinkovito in prijetno.

Razlogov za uporabo piškotkov je več, kot prvi gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (izbira jezika, število prikazanih rezultatov, velikost pisave itn.), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (registracija, vsebina nakupovalne košarice, prijava na e-novice, ogled videa itn.), pomagajo pri zbiranju podatkov o navadah spletnih uporabnikov (število obiskov, uporabnikom zanimiva vsebina itn.), s katerimi si pomagamo izboljšati vašo uporabniško izkušnjo in ocenimo učinkovitost zasnove spletne strani.

Nobeni piškotki, ki jih uporabljamo na svojih spletnih straneh, ne zbirajo podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati.

Ker želimo biti z vami popolnoma odkriti, smo pripravili seznam vseh piškotkov, ki jih uporabljamo, in zakaj. Upoštevajte, da se z nadaljnjo uporabo te spletne strani strinjate z našo rabo opisanih piškotkov.

 

Katere piškotke uporablja ta spletna stran?

Nujno potrebni piškotki

Piškotki, ki nam pomagajo ustrezno prikazati vsebine, omogočajo delovanje obrazcev, košarice in drugih bistvenih elementov spletne strani.
Tovrstni piškotki so aktivni le v času trajanja seje.
Primer uporabljenih piškotkov: ASP.NET_SessionId

Google Analytics

Google Analytics je storitev spletnega analiziranja. Nudi nam informacije o obnašanju uporabnikov na naši spletni strani in nam s tem pomaga ustvariti boljšo uporabniško izkušnjo, prikazati relevantno vsebino itn. Pri razbiranju teh podatkov vas ne moremo osebno prepoznati.
Življenjska doba teh piškotkov znaša do 2 let.
Primer uporabljenih piškotkov: _ga, __utma, __utmb,__utmc, __utmz in __utmv.
Več >>

Google maps

Google maps pripadajoče piškotke uporabljamo za prikaz uporabniku prijaznega zemljevida in označb lokacije.
Življenjska doba teh piškotkov znaša do 10 let.
Primeri uporabljenih piškotkov: SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF
Več >>

 

Kako lahko upravljate ali brišete piškotke?

Piškotkov nikakor ne bomo uporabljali za zbiranje vaših osebno določljivih podatkov, po želji pa lahko nastavitve o uporabi piškotkov spremenite tudi v brskalniku svojega računalnika ali mobilne naprave.

Večina modernih brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete ali zavrnete le določene vrste piškotkov ali pa si nastavite opozorilo, da stran želi shraniti piškotek na vašo napravo. Izbrišete lahko tudi piškotke, ki jih je brskalnik že shranil na vaši napravi.

Opozarjamo vas, da v primeru izklopa piškotkov vse funkcionalnosti spletnih strani morda ne bodo delovale enako učinkovito, opozorilo o uporabi piškotkov se bo prikazalo ob vsakem obisku, dolgoročno pa bo to negativno vplivalo na vašo uporabniško izkušnjo.

Postopek spremembe nastavitev piškotkov se v vsakem brskalniku razlikuje. Informacijo o tem lahko poiščete s pomočjo funkcije »Pomoč«, obiščete www.aboutcookies.org, ki nazorno razloži postopek v vseh modernih brskalnikih, ali pa nas kontaktirate prek e-pošte.

Kako ravnamo z vašimi osebnimi podatki, ki jih vpišete v obrazce na spletni strani in prijavi na e-novice?

Podatke, ki jih vpišete v obrazce na spletni strani, uporabljamo izključno za namene predaje sporočila (oddaja povpraševanja, rezervacije, nakupa itn.) oz. zahtevane storitve. Vaše podatke skrbno varujemo in jih nikakor ne posredujemo tretjim osebam oziroma uporabljamo za kakršne koli druge namene.

S prijavo na e-novice soglašate, da vaš elektronski naslov uporabljamo za namene obveščanja o novostih. Iz sistema se lahko kadarkoli izpišete in sicer tako, da v poslanem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo za odjavo.

Piškotke Google Analytics in DoubleClick je mogoče onemogočiti tudi s pomočjo navodil, ki so na voljo preko spodnjih povezav:
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Double Click: http://www.google.com/policies/technologies/ads/
AddThis: http://www.addthis.com/privacy/opt-out-saved#.UbmBr6zDCZd

Več informacij o piškotkih je na voljo tudi v smernicah informacijskega pooblaščenca

Pravno obvestilo

Pogoji uporabe

Vsebine, objavljene na spletnem mestu, so last družbe Ljubljanske mlekarne, d.o.o (v nadaljevanju lastnik spletnega mesta) in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene in za osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja lastnika spletnega mesta. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh vsebin ali njihovih posameznih delov ni dovoljena. Lastnik spletnega mesta ni odgovoren za morebitne škodljive posledice uporabe.

Ljubljanske mlekarne, d.o.o. ne odgovarjajo za uporabo spletnega mesta www.alpskomleko.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo vsebin s tega spletnega mesta. Lastnik spletnega mesta ne odgovarja za točnost vsebin na spletnem mestu niti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi uporabe teh vsebin. Uporabnik vse vsebine in storitve na spletnem mestu www.alpskomleko.si uporablja na lastno odgovornost. Za vsebine, ki jih na spletno mesto prispevajo uporabniki, lastnik spletnega mesta ne odgovarja in si pridržuje pravico, da jih v primeru neprimernosti odstrani.

Lastnik spletnega mesta si pridržujejo pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletnem mestu. Lastnik spletnega mesta bo z vsemi podatki, zbranimi na spletnem mestu www.alpskomleko.si,razpolagal v skladu z veljavno zakonodajo.

Uporabniki so sami odgovorni za varovanje svojih uporabniških imen in gesel pred nepooblaščeno uporabo drugih oseb. Uporabnikom ni dovoljeno posojati podatkov za dostop do njihovih uporabniških računov.

Komentarji in prijave kršitev Morebitne komentarje in prijave kršitev nam posredujte na elektronski naslov: info@l-m.si

Napotki

Živjo! Pred teboj je igrica Alpskih superjunakov, kjer Super Ilka, Super Žan in Foksi s tvojo pomočjo skušajo poloviti čimveč Foksi sladoledov, Alpskega mleka in ob tem preskakujejo ovire. Si za? Poskusi, preprosto je!

Pri tem lahko “uloviš” tudi nagrado! Če boš ujel veliko sladoledov in mleka, uspešno preskakoval ovire in zbral veliko točk (vsaka sekunda prinese 1 točko, vsak ujet predmet 5 točk), se boš lahko vsakih 14 dni vse do konca poletja potegoval za super nagrade: prvi trije na lestvici bodo prejeli paket Foksi sladoledov, med preostalimi vsemi sodelujočimi pa bomo izžrebali še 2 srečneža, ki bosta prejela enako nagrado. Si za poletno osvežitev in sladkanje lahko želiš kaj lepšega?

Brez skrbi, igrica superjunakov je nadvse enostavna. Najprej izberi svoj lik – Ilko, Žana ali Foksija -, nato pa se loti dela oz. pobiranja Foksi sladoledov in Alpskega mleka. Na računalniku lahko skačeš na več načinov: s klikom na miško, puščico navzgor (↑) ali največjo tipko na tipkovnici (space). Na telefonu in tablici pa le spretno uporabljaj svoje prste in zbiraj točke s klikom na ekran. 

Preprosto, mar ne? Si pripravljen/-a? Mi smo! Tri, štiri, zdaj …